Правила и условия


С цел предоставяне на услугите в сайт име на сайт и мобилната му версия, фирма оод ("Ние") с адрес на управление: адрес, ЕИК: обработва данни на физическилица („Клиенти“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.
При обработването на личниданни име на сайт спазва всички приложими към дейността му нормативни актове позащита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679(„Регламент“).
фирма оод е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри"
В базата данни на фирма оод информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайтаили за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството наобслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на третилица, освен в случаите предвидени от закона.
Съгласно Регламента, личниданни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдетеидентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие илисъвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личнитеданни с автоматични или други средства.
1. Групи лица, за които се обработват данни
Във връзка с предоставяните Услуги име на сайт обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползвателина Онлайн заведение с регистрация, като Клиенти
(б) физически лица, ползвателина Онлайн заведение без регистрация
(в) физически лица, отправилизапитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към име на сайт
(г) физически лица, информацияза които се съдържа в запитвания, искания, сигнали, жалби или другакореспонденция, отправена към име на сайт

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите
2.1. Информация, която Виепредоставяте
Вие сами решавате дали и как даизползвате Услугите, предоставяни чрез Онлайн заведението. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, яснообозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможнода предоставим съответната Услуга или част от нея.
(а) Регистрация/Създаване наакаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За дасъздадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, адрес задоставка, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация заизвършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).
(б) Данни, съхранявани въвВашия акаунт. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване навъзможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт списъци със Желани продукти и съответно да ги използвате и изпращате към трети лица по Ваша преценка.

Лични данни
Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени вкомуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Онлайн заведение, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхранявамеи обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙